Haptická expozice na frýdlantském hradu

Dotkni se minulosti

Spolek přátel historických památek Frýdlantska z.s., je neziskovou organizací, která se zabývá popularizací české historie.

V nynější době připravujeme projekt „Dotkni se minulosti“, jehož cílem je umožnit nevidomým stejné poznání, jako lidem vidícím.
Výstava, která se otevře v prostorách frýdlantského hradu, si klade za cíl seznámit návštěvníky s pěti majiteli frýdlantského panství, známými válečníky své doby, od roku 1278 do roku 1866.
Výstava nabídne nevidomým návštěvníkům možnosti dotekového rozpoznání replik dobových zbraní stejně jako možnost si osahat 3D modely tváří historických postav, jejich erby, půdorysné zpodobnění objektu frýdlantského hradu a zámku v dané etapě výstavby, artefakty a další předměty z doby původních majitelů panství.
Výstava bude přizpůsobena nevidomým, ale přístupná bude i ostatním návštěvníkům. Výklad bude vhodný i pro školní exkurze v rámci výuky dějepisu / historie. Máme v plánu představit více než 60 replik převážně chladných, ale i palných zbraní. Výstava bude zpřístupněna od 1. 4. 2025, neboť výroba replik chladných i palných zbraní, které se ujali nejlepší čeští a slovenští zbrojíři, mečíři a puškaři je náročná nejen ekonomicky, ale i časově.
Další informace naleznete zde, na našich webových stránkách pamatky-frydlantska.cz či na  facebooku .
Jaromír Dolanský

O jakou výstavu se jedná a proč pořádáme sbírku na její uskutečnění?

Část exponátů z frýdlantské sbírky historických zbraní v tzv. „horní zbrojnici“ bude navrácena do několika jiných objektů, odkud byly tyto zbraně v průběhu minulosti převedeny či zapůjčeny. V podstatě bude tato expozice v původní podobě zrušena.

Navíc, určitou nevýhodou všech sbírek a muzeí je, že návštěvníci jsou s předměty seznamováni pouze vizuálně a výkladem průvodce. Je to samozřejmě logické. Originály nelze z pochopitelných důvodů ke zkoumání hmatem a „osaháním“ poskytnout.
Rádi bychom však tuto skutečnost na Frýdlantu změnili.

Výstava cílí na osoby slabozraké či slepé, kterým dává možnost vzít vystavované předměty do ruky, a tak se vlastně s nimi možná poprvé v životě seznámit.
Tyto předměty nejsou jen zbraněmi, ale zároveň i svědky minulosti a důkazem úrovně řemeslného zpracování a hmotné kultury.
Jedná se tedy z o tzv. "haptickou expozici". Tomu budou odpovídat i další vystavované předměty a speciální popisky a informace k jednotlivým exponátům. V této záležitosti jsme navázali kontakt se Sjednocenou organizací nevidomých a slabozrakých České republiky, abychom naši výstavu učinili pro jejich klienty co možná nejzajímavější a nejdostupnější.
Zároveň však expozice přinese poznání například dětem a mládeži v rámci výuky dějepisu na základních či středních školách a v neposlední řadě i všem návštěvníkům Státního hradu a zámku Frýdlant. Veškeré informace budou samozřejmě dostupné i obvyklými způsoby.

Lidé, kteří jsou ochuzeni o zrakové vjemy, si těžko představí podobu tváře konkrétní osoby, půdorys hradu či zámku v obraze času, šlechtický erb, vyznamenání a běžně používané předměty. Jsou odkázáni na popis průvodce. A ten je samozřejmě subjektivní. A to chceme na naší výstavě změnit.
Součástí této expozice bude připomenutí pěti majitelů frýdlantského hradu a zámku. Majitelů, kteří se do historie zapsali i jako válečníci. Jsou to: Rulka z Biberštejna, Melchior z Redernu, Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna, Matyáš Gallas a Eduard Clam-Gallas. Ti budou představeni návštěvníkům nejen běžným způsobem, tedy pomocí klasických exponátů, ale také pomocí plasticky pojatých předmětů, které budou vyrobeny na 3D tiskárně.
Vidící návštěvník si je bude moci prohlédnout, člověk s problémy vidění si je „ prohlédne“ hmatem. Stejně tak popis exponátů bude k dispozici nejen běžným způsobem, ale i Brailleovým slepeckým písmem.
I když repliky zbraní budou podstatnou částí této výstavy, nebudou tedy určitě jediné. Krom replik zbraní budou na této výstavě samozřejmě i další předměty, povětšinou též repliky či kopie, aby bylo možné si na ně sáhnout.

První etapa výstavy, na kterou nyní zajišťujeme finanční prostředky, by měla být instalována do 1. 4. 2025.
Celkem se bude jednat o více než 60 kusů replik historických zbraní, jejichž originály se nacházejí nejen na Frýdlantu, ale i v řadě dalších expozic v muzeích, na hradech a zámcích, či v soukromých sbírkách.
Tento relativně dlouhý časový úsek umožní nejen časově náročnou výrobu vystavovaných předmětů, ale také čas k postupnému zajištění potřebných finančních zdrojů.
Součástí tohoto projektu, který vám nyní představujeme, a zároveň vás prosíme o jeho podporu, je i nedestruktivní průzkum redernské hrobky v kostele Nalezení svatého Kříže ve Frýdlantu, který doplní naše znalosti a s jehož závěry seznámíme i širokou veřejnost.
Vyhledávání