Průzkum podzemních prostor kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu v Čechách

Tak trochu ve stínu přípravy haptické výstavy „Dotkni se minulosti“ na Státním hradu a zámku Frýdlant, o níž vás pravidelně informujeme, zůstává náš druhý projekt. „Projekt průzkumu kostela Nalezení svatého Kříže ve městě.“ (Více např. na : https://www.mesto-frydlant.cz/cs/mesto/historie/kulturni-pamatky/kostel-nalezeni-svateho-krize.html ).
Do určité míry je to pochopitelné. Více než rok a půl probíhala složitá jednání s partnery i dalšími zainteresovanými stranami, která pro veřejnost nebyla zajímavá a přitažlivá.
Hlavní osobou tohoto výzkumu je doc. PhDr. Mgr. Milan Svoboda, Ph.D.
Jeden z členů naší organizace. (Více o něm např. na : https://cs.wikipedia.org/wiki/Milan_Svoboda_(historik) ) Protože realizace tohoto průzkumu proběhne již příští měsíc, rozhodli jsme se vás o něm obšírněji informovat. A kdo jiný by o něm měl informovat veřejnost než právě on.     

Průzkum podzemních prostor kostela Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu v Čechách    

DŮVODY A PRŮBĚH VÝZKUMU  
Nedestruktivní průzkum podzemí děkanského chrámu Nalezení sv. Kříže ve Frýdlantu v Čechách má v souvislosti se zjišťováním technického stavu celé budovy přinést nové a komplexní informace o známých hrobkách i neznámých podzemních prostorách. 
Jedná se o pohřebiště budovaná a využívaná od středověku do 18. století. 
Známy jsou: hrobka pod hlavním oltářem v gotickém kněžišti, pohřební renesanční kaple svobodných pánů z Redernu a měšťanská hrobka pod jižní barokní kaplí sv. Josefa. Zásadním předmětem výzkumu je pohřebiště Redernů od 17. století opakovaně otevřené i vypleněné. Poslední ohledání proběhlo při předláždění kaple roku 1908. Z komisionálního zpřístupnění rodové hrobky Redernů z r. 1808 pochází německý zápis publikovaný r. 2011 v knize Redernové v Čechách. Fotodokumentace interiéru hrobky z počátku 20. století se patrně nedochovala. Opakované devastace pohřebišť i přírodní katastrofy mohly způsobit jejich závažná poškození. Proto je důležité zmapovat současný stavebnětechnický stav kostela i hrobky za použití kamery spuštěné ca 3 cm vrtem na vybraném místě. Vstup do pohřební komory zůstane fyzicky neporušen a zachován pro další bádání. 

OČEKÁVANÉ VÝSLEDKY VÝZKUMU 
Technický stav hrobek bude porovnán se staršími popisy. Lze očekávat nálezy (částí) měděných či cínových rakví, jejich výzdobu atp. 
Předpokládat lze zjištění počtu uložených těl i míra zachovalosti kosterních pozůstatků ukládaných od druhé poloviny 16. do počátku 17. století (resp. v případě měšťanských pohřbů ještě hluboko do 18. století). T
echnické parametry i fyzický stav pohřebišť budou dokumentovány filmově, fotograficky i písemně. 
Výsledky budou odborně historicky a technicky zpracovány písemně a zveřejněny na webu Spolku historických památek Frýdlantska. 
Tiskem se informace objeví v odborném časopise Fontes Nissae/Prameny Nisy a též formou popularizačních přednášek pro veřejnost a školy. 
Některá videa budou v případě svolení vlastníka objektu zveřejněna na internetu.   
Milan Svoboda
Vyhledávání